Το Έργο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Σταυρoδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο» υλοποιείται στα νησιά της Ελλάδας, Σίφνο, Σέριφο και Κύθνο και στην Κοινότητα Ασγάτας της Κύπρου, περιοχών εξέχουσας -αλλά ελάχιστα γνωστής έως σήμερα- τεχνολογικής κληρονομιάς με μεταλλευτικά-μεταλλουργικά κατάλοιπα ηλικίας άνω των 3500 ετών. Η ανάδειξη της μεταλλευτικής/μεταλλουργικής δραστηριότητας στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, ως ενιαίο σύνολο, προσδίδει στην περιοχή έναν ξεχωριστό χαρακτήρα καταργώντας γεωγραφικά και διοικητικά όρια όπως αυτά των συνόρων και αναδεικνύει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταλλοφόρων περιοχών και τη συμβολή τους στη γενικότερη πολιτιστική ιστορία της περιοχής αυτής ανά τους αιώνες.

Το Έργο αναδεικνύει την πανευρωπαϊκής εμβέλειας πολιτιστική σημασία των επιλεγμένων περιοχών, συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινής τουριστικής στρατηγικής και αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα ανάδειξης και προβολής τόπων φυσικής και πολιτιστικής σπουδαιότητας. Το Έργο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ», υιοθετεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία μπορεί να συγκεράσει τις διαφορετικές τάσεις, τόσο της τουριστικής ανάπτυξης όσο και της ανάγκης προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την υλοποίηση αυτής της προσέγγισης πραγματοποιούνται δράσεις κατασκευής και αναβάθμισης υποδομών για την ανάδειξη γεω-μεταλλουργικών τόπων (π.χ. Κέντρα Ανάδειξης Φυσικής και Γεω-Μεταλλουργικής Κληρονομιάς), βελτίωση της προσβασιμότητάς τους (π.χ. χωροθέτηση-διαμόρφωση περιπατητικών διαδρομών-δράσεις για ΑμΕΑ) και διασφάλισή τους (π.χ. ειδική σήμανση αρχαιολογικών καταλοίπων). Επιπροσθέτως, τμήμα του Έργου αφορά σε δράσεις προβολής των επιλεγμένων περιοχών μέσω σύγχρονων/καινοτόμων τεχνολογικών μέσων (π.χ. τρισδιάστατες απεικονίσεις, δημιουργία διαδικτυακής-GIS πλατφόρμας), νέων μορφών επικοινωνίας (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα) και συμμετοχής τοπικών φορέων (π.χ. δικτύωση τουριστικών παραγόντων-πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης επισκεψιμότητας). Ξεχωριστής σημασίας δράση αποτελεί ο σχεδιασμός και η προβολή ταυτότητας τόπου-προορισμού, καθώς και η ανάπτυξη Διαχειριστικών Σχεδίων και Οδηγού «καλών πρακτικών», για την προώθηση και ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής/πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην προστασία των πολιτιστικών τοπίων που εμπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000 (όπως είναι τμήματα των επιλεγμένων περιοχών). Οι δράσεις του Έργου αποτελούν απάντηση στο καθιερωμένο πρότυπο του παθητικού μαζικού τουρισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διαμόρφωση πολιτικής για τοπική-περιφερειακή και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.

Η επιδιωκόμενη πολιτιστική, και μέσω αυτής, τουριστική ανάδειξη αναμένεται να ωφελήσει άμεσα τμήματα του τοπικού πληθυσμού δραστηριοποιούμενα επαγγελματικά στον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες κ.ά.), τους επισκέπτες των περιοχών αλλά και ευρύτερα τις τοπικές κοινωνίες από τη συνολική ανάπτυξη που θα επέλθει.

Το Έργο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο», εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου έχει ύψος 1.301.400,00 € και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 24 μήνες.

INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.

Powered by Easy Dot

Click to access the login or register cheese
Μετάλλων Τόποι - Λογότυπο

Έργο σε εξέλιξη...